វីដេអូ ស្តីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការត្រួតពិនិត្យលើដង្កូវហ្វូងប្រភេទថ្មី (Fall Armyworm)

Posted By: RoogRog Robot | 18-Jun-2024 19:13:55

2024-06-18 06:08pm

(ភ្នំពេញ)៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការត្រួតពិនិត្យលើដង្កូវហ្វូងប្រភេទថ្មី (Fall Armyworm) ត្រូវបានផលិតដោយ Scientific Animation Without Borders (SAWBO) ក្រោមជំនួយឧបត្ថមពីគម្រោងពី Development of Ecologically based Participatory Integrated Pest Management (IPM) Package for Rice in Cambodia (EPIC) ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានការពារដំណាំអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ IRRI Cambodia៕

សូមទស្សនាវីឌីអូអំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅលើហ្វូងដង្កូវប្រភេទថ្មី៖


News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...