ទូទាំងប្រទេស៖ សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ បានចំនួន ១៥,២៨៩,៤១១នាក់, ដូសទី៣ចំនួន ១០,៦៥៧,៧៩០នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ៥,២១៧,៥៨៣នាក់, ដូសទី៥ចំនួន ១,៨៦៦,៩៣៩នាក់ និងដូសទី៦ចំនួន ៤២៣,៦០៩នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣)

Posted By: RoogRog Robot | 31-May-2023 00:30:42

2023-05-30 11:25pm

(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៥,២៨៩,៤១១នាក់។ ក្នុងនោះរួមមាន៖

១៖ ចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ១០,៣៩៣,៩៤៥នាក់២៖ ចាប់ពីអាយុ១២ដល់១៨ឆ្នាំ ១,៨៥១,៨១១នាក់៣៖ ចាប់ពីអាយុ០៦ដល់១២ឆ្នាំ ២,១០៣,៣៣៥នាក់៤៖ អាយុ៥ឆ្នាំ ៤៣៤,៩២១នាក់៥៖ អាយុ៣ឆ្នាំដល់៥ឆ្នាំ ៥០៥,៣៩៧នាក់

ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី៣មានចំនួន ១០,៦៥៧,៧៩០នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ៥,២១៧,៥៨៣នាក់, ដូសទី៥ចំនួន ១,៨៦៦,៩៣៩នាក់ និងដូសទី៦ចំនួន ៤២៣,៦០៩នាក់។

នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃនេះ៕News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...