ទូទាំងប្រទេស៖ សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ បានចំនួន ១៥,២៨២,០២៣នាក់, ដូសទី៣ចំនួន ១០,៦២០,៥២៦នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ៥,១៦៣,៩៩៨នាក់, ដូសទី៥ចំនួន ១,៨០៣,៩១៦នាក់ និងដូសទី៦ចំនួន ៣៤១,៩៩៥នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣)

Posted By: RoogRog Robot | 01-Apr-2023 23:18:23

2023-04-01 10:13pm

(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៥,២៨១,៩៦៨នាក់។ ក្នុងនោះរួមមាន៖

១៖ ចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ១០,៣៩០,២០៧នាក់២៖ ចាប់ពីអាយុ១២ដល់១៨ឆ្នាំ ១,៨៥១,៤៣៤នាក់៣៖ ចាប់ពីអាយុ០៦ដល់១២ឆ្នាំ ២,១០២,៨៤០នាក់៤៖ អាយុ៥ឆ្នាំ ៤៣៤,៤៥៤នាក់៥៖ អាយុ៣ឆ្នាំដល់៥ឆ្នាំ ៥០៣,០៨៦នាក់

ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី៣មានចំនួន ១០,៦២០,៥២៦នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ៥,១៦៣,៩៩៨នាក់, ដូសទី៥ចំនួន ១,៨០៣,៩១៦នាក់ និងដូសទី៦ចំនួន ៣៤១,៩៩៥នាក់។

នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃនេះ៕News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...