ទូទាំងប្រទេស៖ សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ បានចំនួន ១៥,២២៥,៨៧៣នាក់, ដូសទី៣ចំនួន ១០,៣៥៦,០៤៨នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ៤,៦៤៦,៨៧៣នាក់ និងដូសទី៥ចំនួន ១,១៣០,៩៦៩នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២)

Posted By: RoogRog Robot | 24-Nov-2022 21:35:38

2022-11-24 09:28pm

(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៥,២២៥,៨៧៣នាក់។ ក្នុងនោះរួមមាន៖

១៖ ចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ១០,៣៧៦,៦៨២នាក់២៖ ចាប់ពីអាយុ១២ដល់១៨ឆ្នាំ ១,៨៤៨,៥១៨នាក់៣៖ ចាប់ពីអាយុ០៦ដល់១២ឆ្នាំ ២,០៩២,៤៨០នាក់៤៖ អាយុ៥ឆ្នាំ ៤២៦,៧៤៧នាក់៥៖ អាយុ៣ឆ្នាំដល់៥ឆ្នាំ ៤៨១,៤០៥នាក់

ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី៣ចំនួន ១០,៣៥៦,០៤៨នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ៤,៦៤៦,៨៧៣នាក់ និងដូសទី៥ចំនួន ១,១៣០,៩៦៩នាក់។

នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃនេះ៕News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...