ទូទាំងប្រទេស៖ សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ បានចំនួន ១៥,១៩៤,៦៣៣នាក់, ដូសទី៣ចំនួន ១០,១៧៨,៩៨០នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ៤,៣០៧,១០០នាក់ និងដូសទី៥ចំនួន ៨៥៦,៤៩១នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២)

Posted By: RoogRog Robot | 30-Sep-2022 07:26:44

2022-09-30 07:21am

(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៥,១៩៤,៦៣៣នាក់។ ក្នុងនោះរួមមាន៖

១៖ ចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ១០,៣៦៥,៩២២នាក់២៖ ចាប់ពីអាយុ១២ដល់១៨ឆ្នាំ ១,៨៤៦,៥៣៧នាក់៣៖ ចាប់ពីអាយុ០៦ដល់១២ឆ្នាំ ២,០៨៩,០៩០នាក់៤៖ អាយុ៥ឆ្នាំ ៤២៣,៦៧៣នាក់៥៖ អាយុ៣ឆ្នាំដល់៥ឆ្នាំ ៤៦៩,៤១០នាក់

ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី៣ចំនួន ១០,១៧៨,៩៨០នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ៤,៣០៧,១០០នាក់ និងដូសទី៥ចំនួន ៨៥៦,៤៩១នាក់។

នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះ៕News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...