ទស្សនាវិដេអូ៖ ទិដ្ឋភាពលិចទូកដឹកជនជាតិចិន នៅតំបន់កោះតាង ខេត្តព្រះសីហនុ សង្គ្រោះមនុស្សបាន ១៨នាក់ និងបាត់ខ្លួនជាង២០នាក់

Posted By: RoogRog Robot | 23-Sep-2022 14:45:35

2022-09-23 01:39pm

(ព្រះសីហនុ)៖ ទិដ្ឋភាពលិចទូកដឹកជនជាតិចិន នៅតំបន់កោះតាង ខេត្តព្រះសីហនុ សង្គ្រោះមនុស្សបាន ១៨នាក់ និងបាត់ខ្លួនជាង២០នាក់ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...