អ្នក​រិះគន់​ថា ​សាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល​របស់ត​ចិន​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ចុះ​ខ្សោយ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​របស់​អាហ្វ្រិក​

Posted By: RoogRog Robot | 06-Aug-2022 12:44:57

News Source: www.youtube.com?channel=VOA
LATEST NEWS
សម្ភាសកញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ ជុំវិញ...
MORE NEWS CLICK HERE...