ទូទាំងប្រទេស៖ សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩បានចំនួន ១៥,០៩២,៥៥១នាក់, ដូសទី៣ចំនួន ៩,៥០៨,២៤២នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ២,៩៧៣,៥៤៣នាក់ និងដូសទី៥ចំនួន ៣៣៤,៧៨៤នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២២)

Posted By: RoogRog Robot | 05-Jul-2022 22:50:36

2022-07-05 10:45pm

(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៥,០៩២,៥៥១នាក់។ ក្នុងនោះរួមមាន៖

១៖ ចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ១០,៣៣៣,៣៤៦នាក់២៖ ចាប់ពីអាយុ១២ដល់១៨ឆ្នាំ ១,៨៤១,៣១៦នាក់៣៖ ចាប់ពីអាយុ០៦ដល់១២ឆ្នាំ ២,០៧៧,១២៦នាក់៤៖ អាយុ៥ឆ្នាំ ៤១១,១២៣នាក់៥៖ អាយុ៣ឆ្នាំដល់៥ឆ្នាំ ៤២៩,៦៤០នាក់

ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី៣ចំនួន ៩,៥០៨,២៤២នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ២,៩៧៣,៥៤៣នាក់ និងដូសទី៥ចំនួន ៣៣៤,៧៨៤នាក់។

នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃនេះ៕News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
សម្ភាសកញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ ជុំវិញ...
MORE NEWS CLICK HERE...