ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋលើកទី១ចំនួន ២,៧៥៩,៨៤៤នាក់, លើកទី២ចំនួន ២,៧៣២,៣៨០នាក់ និងដូសជំរុញចំនួន ១,០៣២,៣៩៣នាក់

Posted By: RoogRog Robot | 25-Nov-2021 20:03:38

2021-11-25 07:59pm

(ភ្នំពេញ)៖ របាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានឲ្យដឹងថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ លើកទី១ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋ បានចំនួនសរុប២,៧៥៩,៨៤៤នាក់, ចាក់លើកទី២ បានចំនួន ២,៧៣២,៣៨០នាក់ និងដូសជំរុញចំនួន១,០៣២,៣៩៣នាក់។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃនេះ។

ខាងក្រោមតារាងបញ្ជីបូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រសួងការពារជាតិ៖
News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...