កសិករ​ដាំ​ទុរេន​​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ថា​តម្លៃ​ទុរេន​​ចុះ​ថោក​ដោយ​សារ​ការ​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ជិត​ខាង

Posted By: RoogRog Robot | 06-Aug-2022 12:44:55

News Source: www.youtube.com?channel=RFA
LATEST NEWS
សម្ភាសកញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ ជុំវិញ...
MORE NEWS CLICK HERE...