លោក ប៉ា ង៉ួនទៀង៖ ទោះជាគណបក្សទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជម្លោះនយោបាយក៏នៅតែគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ

Posted By: RoogRog Robot | 14-Jan-2021 03:24:17

News Source: www.youtube.com?channel=CBD
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...