ចាប់ពីថ្ងៃស្អែក តំបន់ទាំងនេះ ដាច់ភ្លើង៤ថ្ងៃជាប់គ្នា

Posted By: RoogRog Robot | 14-Jan-2021 03:21:55

អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតាមតំបន់ទាំងប៉ុន្មានខាងក្រោមនេះ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែក ទី ១៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

ការផ្អាក ការផ្គងត់ផ្គង់នេះ គឺដោយសារតែក្រុមការងាររបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា អនុវត្តលើការងារជួសជុល ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ។

ខាងក្រោមជាសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា

News Source: news.sabay.com.kh
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...