លោក ហ៊ុន សែន ប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកថា ការដក EBA ជារឿងច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្រ្ត និងថា«អយុត្តិធម៌»

Posted By: RoogRog Robot | 29-Sep-2020 00:15:00

News Source: www.youtube.com?channel=VOA
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...