គណបក្ស​ទាំងពីរ​នៅ​ស.រ.អា នៅ​ខ្វែង​គំនិតគ្នា​រឿង​កញ្ចប់​ថវិកា​ជំនួយ​ថ្មី​សម្រាប់​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូវីដ១៩

Posted By: RoogRog Robot | 03-Aug-2020 17:47:01

News Source: www.youtube.com?channel=VOA
LATEST NEWS
Experts: Cambodia Lacks High-Tech Workers
MORE NEWS CLICK HERE...